Swyddog Cyfathrebu a Dehongli (FTC)/Communication and Interpretation Officer (FTC)
Penrhyndeudraeth, Gwynedd, United Kingdom

Job Summary

Occupation Public Sector
Specialty Communications Executive
Salary £23,023 – £25,927 yearly
Position Type Contract
Work Environment Office Based
Location United Kingdom
Visa Sponsorship No

Job Description

Last Update: 6/01/23
Swyddog Cyfathrebu a Dehongli (FTC)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a Lloegr a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau (CLPP) yn rhaglen bum mlynedd sy’n ceisio gwarchod treftadaeth y Carneddau dan fygythiad (grŵp o fynyddoedd yn Eryri) trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal ar draws ystod eang o gymunedau, unigolion a sefydliadau.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu a Dehongli i ymuno â’n tîm am gontract tymor penodol, hyd at 31 Mawrth 2026, gan weithio 37 awr yr wythnos.

Y Manteision

- Cyflog o £23,023 - £25,927 y flwyddyn (pro rata)
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Mae hwn yn gyfle gwych i weithiwr cyfathrebu digidol proffesiynol greu cynnwys deniadol ar gyfer amrywiaeth o rwydweithiau wrth weithio mewn lleoliad syfrdanol!

Y Rôl

Fel Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, byddwch yn dosbarthu negeseuon CLPP i'r Bartneriaeth, rhanddeiliaid, defnyddwyr a'r cyhoedd yn ehangach trwy amrywiaeth o sianeli.

Gan feithrin dealltwriaeth a chefnogaeth y cyhoedd a rhanddeiliaid i’r cynllun, byddwch yn cydlynu ac yn cynorthwyo gyda rhaglen o ddigwyddiadau cyhoeddusrwydd ac ymgysylltu.

Gan hyrwyddo gwaith y cynllun, byddwch yn datblygu'r wefan, cylchlythyrau misol, ac adroddiadau gweledol i bartneriaid ac arianwyr, cyfryngau cymdeithasol a chyswllt â'r wasg a chysylltiadau cyhoeddus.

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad o gyfathrebu digidol
- Dealltwriaeth o Barciau Cenedlaethol, materion amgylcheddol a threftadaeth a rheolaeth cefn gwlad
- Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol
- Hyfedredd mewn TG, gan gynnwys Microsoft Office
- Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
- Trwydded yrru lawn, ddilys a'r defnydd o gerbyd

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 16 Tachwedd 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Marchnata, Swyddog Cyfathrebu, Swyddog Gweithredol Marchnata, Gweithredwr Cyfathrebu Marchnata, Gweithredwr Marcoms, Swyddog Gweithredol Ymgyrch Farchnata, neu Weithredwr Cyfathrebu.

Felly, os ydych chi'n chwilio am gyfle cyffrous fel Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Communication and Interpretation Officer (FTC)
The National Park Office, Penrhyndeudraeth

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

The Carneddau Landscape Partnership Plan (CLPP) is a five year programme which seeks to protect the threatened heritage of the Carneddau (a group of mountains in Snowdonia) by increasing understanding and enjoyment of the area's cultural and natural heritage across a wide range of communities, individuals and organisations.

We are now looking for a Communication and Interpretation Officer to join our team for a fixed term contract, until 31st March 2026, working 37 hours per week.

The Benefits

- Salary of £23,023 - £25,927 per annum (pro rata)
- The chance to work in an area of outstanding natural beauty

This is a brilliant opportunity for a digital communications professional to create engaging content for a variety of networks whilst working in a stunning location!

The Role

As a Communication and Interpretation Officer, you will distribute CLPP messages to the Partnership, stakeholders, users and the wider public through a variety of channels.

Building public and stakeholder understanding and support of the plan, you will co-ordinate and assist with a programme of publicity and engagement events.

Promoting the work of the plan, you will develop the website, monthly newsletters, and visual reports to partners and financiers, social media and contact with the press and public relations.

About You

To be considered as a Communication and Interpretation Officer, you will need:

- The ability to communicate in Welsh and English
- Experience of digital communications
- An understanding of National Parks, environmental and heritage issues and countryside management
- Excellent verbal and written communication skills
- Proficiency in IT, including Microsoft Office
- A degree or equivalent qualification in a relevant subject
- A full, valid driving licence and the use of a vehicle

The closing date for this role is 16th November 2022.

Other organisations may call this role Marketing Officer, Communications Officer, Marketing Executive, Marketing Communications Executive, Marcoms Executive, Marketing Campaign Executive, or Communications Executive.

So, if you’re looking for an exciting opportunity as a Communication and Interpretation Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.