Job was saved successfully.
Job was removed from Saved Jobs.

Communications Officer

Qualifications Wales

Qualifications Wales

Last Updated: 8/05/22

Job Description

Communications Officer
Newport, Gwent (with Hybrid working)

About Us

We are Qualifications Wales, the independent organisation responsible for regulating general and vocational qualifications in Wales. We focus on publicly funded qualifications, including GCSEs, A-Levels and vocational qualifications.

We’re currently looking for a Communications Officer to join our team on a full-time, permanent basis, working 37 hours per week. Requests for alternative working patterns, including part-time, job-share or secondments may be discussed at interview.

The Benefits

- Salary of £31,210 - £38,160 per annum
- 30 days’ annual leave (in addition to public holidays and up to three days’ office closure at Christmas)
- Flexible working arrangements
- Membership of the Civil Service Pension Scheme

This is the ideal role for a creative individual with a track record of creating digital copy to grow and develop professionally with our exceptional organisation.

In this rare opportunity, you will have the chance to write for a living and create a wide range of content that stretches your creativity and advances your skills.

The Role

As a Communications Officer, you will manage our internal and external communications.

From social media to newsletters and digital content, you will express our voice and core messaging to build awareness of our brand identity and encourage audience engagement.

You will create and maintain robust relationships with internal and external stakeholders, monitoring media and public feedback and measuring the impact of our campaigns.

About You

To be considered as a Communications Officer, you will need:

- Experience of writing clear copy for social media and websites
- Experience of working within a Communications team OR a role involving responsibility for communications
- An understanding of the techniques and software used to create engaging content
- The ability to manage a range of complex activities in a timely manner
- Excellent levels of oral, reading and writing communications skills in English and Cymraeg

Content creation experience with a public body would be desirable as would a qualification and/or experience in communications, engagement, marketing or journalism.

Experience of using of content management systems and creative design tools such as Canva, project management and use of Microsoft Office tools would also be beneficial.

The closing date for applications is the 22nd August 2022.

Other organisations may call this role Media Officer, Media and Communications Officer, Digital Marketing Officer, Copywriter, Content Writer, Digital Communications Officer, Marketing Communications Officer, or Brand Communications Officer.

So, if you’re seeking a brilliant new opportunity as a Communications Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Swyddog Cyfathrebu
Casnewydd, Gwent (gyda gweithio hybrid)

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â’n tîm yn llawn amser ac yn barhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys gweithio’n rhan amser, rhannu swydd neu secondiad yn y cyfweliad.

Y Manteision

- Cyflog o £31,210 - £38,160 y flwyddyn
- 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod o gau’r swyddfa dros y Nadolig)
- Trefniadau gweithio hyblyg
- Aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Dyma swydd ddelfrydol ar gyfer unigolyn creadigol sydd â hanes o greu copi digidol i dyfu a datblygu’n broffesiynol gyda’n sefydliad eithriadol.

Yn y cyfle prin hwn, cewch gyfle i ysgrifennu fel rhan o’ch bywoliaeth, a chreu ystod eang o gynnwys sy'n ymestyn eich creadigrwydd ac yn datblygu eich sgiliau.

Y Rôl

Fel Swyddog Cyfathrebu, byddwch yn rheoli ein gweithgareddau cyfathrebu mewnol ac allanol.

O’r cyfryngau cymdeithasol i gylchlythyrau a chynnwys digidol, byddwch yn mynegi ein llais a’n negeseuon craidd er mwyn codi ymwybyddiaeth o hunaniaeth ein brand ac annog ymgysylltu â’r gynulleidfa.

Byddwch yn creu ac yn cynnal perthynas gadarn gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol, gan fonitro adborth y cyfryngau a’r cyhoedd a mesur effaith ein hymgyrchoedd.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Cyfathrebu, bydd angen:

- profiad o ysgrifennu copi clir ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a gwefannau
- profiad o weithio o fewn tîm Cyfathrebu NEU rôl sy'n cynnwys cyfrifoldeb dros weithgareddau cyfathrebu
- dealltwriaeth o'r technegau a'r meddalwedd a ddefnyddir i greu cynnwys atyniadol
- y gallu i reoli ystod o weithgareddau cymhleth mewn modd amserol
- lefelau ardderchog o sgiliau cyfathrebu llafar, darllen ac ysgrifennu yn Saesneg a Chymraeg

Byddai profiad o greu cynnwys gyda chorff cyhoeddus yn ddymunol yn ogystal â chymhwyster a/neu brofiad mewn cyfathrebu, ymgysylltu, marchnata neu newyddiaduraeth.

Byddai profiad o ddefnyddio systemau rheoli cynnwys ac offer dylunio creadigol fel Canva, rheoli prosiectau a defnyddio offer Microsoft Office hefyd yn fuddiol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Awst 2022.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Swyddog Cyfryngau, Swyddog Cyfryngau a Chyfathrebu, Swyddog Marchnata Digidol, Ysgrifennwr Copi, Ysgrifennwr Cynnwys, Swyddog Cyfathrebu Digidol, Swyddog Cyfathrebu Marchnata, neu Swyddog Cyfathrebu Brand.

Felly, os ydych chi'n chwilio am gyfle newydd gwych fel Swyddog Cyfathrebu, gwnewch gais trwy glicio ar y botwm a ddangosir. Mae'r swydd hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.Company Details

Newport, Newport, United Kingdom
Qualifications Wales is the independent organisation responsible for regulating general and vocational qualifications in Wales. We regulate awarding bodies offering qualifications in Wales. We are an independent body focused on publicly funded qualifications, including GCSEs, A levels and vocational qualifications. Degrees are not part of our work but we work with universities and colleges to ma...