Skip to main content
0

Communications Assistant

Communications Assistant

< Back to Job Search

  • Permanent
  • Cardiff, Wales
  • 25316 - 27911 GBP / Year

CYNORTHWY-YDD CYFATHREBU
ADRAN A CHYFLOG

Adran – Cyfathrebu a Digidol
Cyflog – Graddfa 4: £25,316.80 – £27,911.77
Oriau Gwaith – 37 awr (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)
Math o gontract – Parhaol

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth galon popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma. Rydym yn gyflogwr blaengar sy’n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i’ch cefnogi. 

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ac, fel rhan o’n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl. 

Mae Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a’ch cartref, i gyd-fynd orau â’ch amgylchiadau personol.

I gael gwybod sut brofiad yw gweithio gyda ni yn Chwaraeon Cymru gwyliwch y fideo ar ein tudalen gyrfaoedd.

SUT BYDDWCH YN CYFRANNU

Byddwch yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno pob agwedd ar waith cyfathrebu a digidol Chwaraeon Cymru, gan feithrin dealltwriaeth ragorol o’r amrywiaeth o waith sy’n cael ei wneud gan dîm cyfathrebu mewnol prysur a’n partneriaid. Byddwch yn awyddus i ddysgu ac ehangu eich profiad.

Fel rhan o reoli enw da Chwaraeon Cymru yn gyffredinol, byddwch yn sicrhau bod yr holl gyfathrebu’n ymgorffori negeseuon allweddol y cytunwyd arnynt. Bydd gennych chi lygad da am stori a byddwch yn gallu defnyddio eich creadigrwydd i gyfrannu at ystod eang o weithgarwch cyfathrebu. Bydd hyn yn cynnwys ysgrifennu testun deniadol ar gyfer ein e-gylchlythyrau mewnol ac allanol, defnyddio meddalwedd i greu a chyhoeddi e-gylchlythyrau, gweithio gydag asiantaethau i gynhyrchu cynnwys sy’n procio’r meddwl ar draws ystod o blatfformau gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, a chefnogi gyda chyflwyno digwyddiadau ac ymgyrchoedd.

GYDA PHWY FYDDWCH YN GWEITHIO

Byddwch yn aelod pwysig o’r Tîm Cyfathrebu a Digidol ac yn gweithio ar draws holl adrannau Chwaraeon Cymru yn ogystal â chefnogi gwaith ein partneriaid.

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN

Gyda rhywfaint o brofiad o weithio ym maes cyfathrebu, marchnata neu ddiwydiannau cysylltiedig, byddwch eisiau datblygu eich gyrfa a byddwch yn angerddol am y gwerth y gall gweithgarwch cyfathrebu ei gyfrannu at sefydliad. Rydyn ni’n chwilio am rywun gyda digon o syniadau a all ddarparu cefnogaeth ragorol i’n Tîm Cyfathrebu a Digidol.

Bydd angen i chi fod yn barod ar gyfer yr her sy’n gysylltiedig â bod yn rhan o dîm mewnol bach ond prysur. Mae hwn yn gyfle gwych i ennill profiad rhagorol mewn ystod eang o ddisgyblaethau cyfathrebu, cael mynediad at hyfforddiant gwych a chael cyfle i ddefnyddio eich creadigrwydd a’ch sgiliau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl yng Nghymru.

BETH SY’N DIGWYDD NESAF

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd llawn.
Gallwch wneud cais am y rôl yma nawr.

Os hoffech chi drafod y rôl ymhellach, e-bostiwch

Am fwy o wybodaeth am y broses ymgeisio, e-bostiwch

DYDDIAD CAU
23/4/2024 9:00

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD
7/5/2024

COMMUNICATIONS ASSISTANT
DEPARTMENT AND SALARY

Department – Communications and Digital
Salary – Grade 4: £25,316.80 – £27,911.77
Working Hours – 37 hours per week (consideration will be given to job sharing / reduced hours in line with our flexible working policy)
Type of contract – Permanent

WHO WE ARE

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level, but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.

Equality, Diversity and Inclusion is at the heart of everything we do at Sport Wales. Further information on this can be found in our Equality, Diversity and Inclusion Statement. We are a progressive employer that offers excellent employee benefits and promotes a healthy work life balance, offering a range of flexible approaches to support you.

Language skills (bilingualism and multilingualism) are desirable characteristics across all roles within Sport Wales. We are passionate about promoting the use of Welsh language and, as part of our development programme, give everyone the opportunity to learn Welsh if they wish to do so, offering learning programmes from beginner right through to fluent.
Sport Wales embraces a blended approach to work, where you will be able to split your time between the office and home to best suit your personal circumstances. 

To find out what it’s like to work with us at Sport Wales, please watch the video on our careers page.

HOW YOU’LL CONTRIBUTE

You will support the delivery of all aspects of the communications and digital work at Sport Wales, gaining an excellent understanding of the variety of work that is undertaken by a busy in- house communications team and our partners. You will be keen to learn and broaden your experience.

As part of Sport Wales’s overall reputation management, you will ensure that all communications incorporate agreed key messages. You will have a good eye for a story and be able to use your creativity to contribute to a wide range of communications activity. This will include writing engaging copy for our internal and external e-newsletters, using software to create and publish e-newsletters, working with agencies to produce thought-provoking content across a range of platforms including social media, and supporting with the delivery of events and campaigns.

WHO YOU’LL WORK WITH

You’ll be an important member of the Communications and Digital Team and will work across all departments at Sport Wales as well as supporting our partners’ work.

WHAT YOU’LL NEED

With some experience of working in communications, marketing or related industries, you’ll be looking to progress your career and you will be passionate about the value that communications activity can bring to an organisation. We’re looking for someone with plenty of ideas who can provide outstanding support for our Communications and Digital Team.

You will need to be equipped for the challenge that comes with being part of a small but busy in-house team. This is a superb opportunity to gain excellent experience in a wide range of communication disciplines, have access to superb training and have an opportunity to use your creativity and skills to make a real difference to people in Wales. 

WHAT HAPPENS NEXT

You should read the full job description.
You can apply for this role now.

If you’d like to discuss the role further, then please email us.
For more information on the process of applying, please email us.

CLOSING DATE
23/4/2024 9:00am

PROVISIONAL INTERVIEW DATE
7/5/2024

Job Overview
Category
Category not defined
Offered Salary
GBP25316 - 27911 Per YEAR
Job Location
Cardiff, Wales
Job Type
Permanent
Consultant